7/26/2016

CF modified Separator (30 min cap)

-12 HSPU (scaled hand release PU 15)
-15 Back Squat (Rx+ 225/165) (Rx 185/135) (Scaled 165/115)
-20 Bar facing burpees
-9 HSPU (Scaled HRPU 12)
-18 Front Squats (Rx+ 205/145) (Rx 165/115) (Scaled 145/95)
-20 Bar facing burpees
-6 HSPU (Scaled HRPU 9)
-21 Over Head Squat (Rx+ 185/125) (Rx 135/95) (Scaled 125/75) 
-20 Bar facing burpees